Eesti ja UNESCO

Eesti alaline esindus UNESCO juures 

Eesti võeti UNESCO liikmeks 14. oktoobril 1991.

195 liikmesriigist 184-l on UNESCO juures oma alaline esindus, mida juhib diplomaatilise staatusega isik, tavaliselt suursaadik. Ka Eestil on oma alaline esindus UNESCO juures.

Alalise esinduse  põhiülesandeks on koostöö korraldamine UNESCO ja Eesti valitsuse vahel. Koostöö seisneb eeskätt Eesti huvide esindamises nendes valdkondades, millega organisatsioon on ellu kutsutud tegelema – kultuur, haridus ja teadus. Samuti koordineerib esindus erinevate UNESCO organite valimistega seotud aspekte, informeerib operatiivselt Välisministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ning selle allasutusi UNESCOs toimuvast, vahendab materjale ning vajadusel suhtleb UNESCO ametiisikutega Eestit puudutavates küsimustes. Alaline esindus teeb tihedat koostööd rahvusliku komisjoniga.

Teisest küljest aitab esindus kaasa  UNESCO põhikirjaliste eesmärkide täitmisele – töötab koos teiste liikmesriikide ja nende esindustega hariduse, teaduse ja kultuurivahetuse vallas selleks, et edendada õigluse, õiguskindluse, inimõiguste ja põhivabaduste põhimõtteid maailmas.

UNESCO fookusteemad on: haridus, teadus, kultuur, IKT ja meedia.

UNESCO konventsioonid, millega Eesti on ühinenud.