OECD

OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis. Organisatsioon asutati 30. septembril 1961. aastal Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni järeltulijana (The Organisation for European Economic Co-operation – OEEC – loodi sõjajärgselt Euroopale antava abi ehk nn Marshalli plaani koordineerimiseks). OECDsse kuulub hetkel 36 riiki. Viimasena liitus organisatsiooniga Leedu (2018). Organisatsiooni tööd juhib alates 2006. aastast mehhiklasest peasekretär Angel Gurría. OECD asepeasekretärideks on Masamichi Kono Jaapanist, Ludger Schuhknecht Saksamaalt ja Ulrik Vestergaard Knudsen Taanist.

OECD liikmestaatuse kriteeriumid on avatud turumajandus, demokraatlik pluralism ja inimõiguste austamine. Eesmärk on aidata kaasa maailmamajanduse arengule, samuti ka liikmes- ja mitteliikmesriikide majandusarengule ning maailmakaubanduse laienemisele. OECD ei ole finantsorganisatsioon ega anna sellest tulenevalt laene või toetusi.

OECD põhiväärtused on:
* objektiivsus: tõenditele põhinevad erapooletud analüüsid ja soovitused
* avatus: avaliku arutelu edendamine kriitilistel teemadel
* vaprus: julgus harjumuspäraseid teadmisi ümber lükata
* eesrindlikkus: esilekerkivate ja pikaajaliste probleemide tuvastamine ja käsitlemine
* eetilisus: usaldusväärne, aus ja läbipaistev tegevus

OECD liikmesriigid teevad tihedat koostööd, jagades oma kogemusi ning otsides koos lahendusi ühistele probleemidele. Erinevad institutsioonid käsitlevad nii üldisi makromajanduslikke kui ka erinevate majandusharudega seotud küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on liikmesriikide majandusnäitajate kogumine ja analüüsi täiustamine, et tulemuslikumalt kujundada majanduspoliitilist tegevust. Selleks võrreldakse riikide statistilisi andmeid ja analüüsitakse neid. Samuti tegeleb OECD sotsiaalsete ja keskkonnakaitse probleemide analüüsimise ning nende ennetamisega, mitmepoolsete kaubandussüsteemide arendamisega, kaasa arvatud vastav tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides (WTO, UNCTAD). Lisaks teeb organisatsioon analüüse, millega püütakse määrata uusi tekkida võivaid probleeme ning pakkuda välja nende ennetamise võimalusi.

OECD avaldab võrdlevaid ülevaateid liikmes- ja partnerriikide majandustest. Erinevate majandusharude osas avaldatakse statistiliste andmete kogumikke, analüüse ja soovitusi vastava valdkonna poliitika kujundamiseks. Aastas avaldab OECD ca 250 uut väljaannet. Majanduse analüüsimisel ja lahendamisel tehakse laialdast koostööd mitme teise maailmaorganisatsiooniga, nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Maailmapank (WB) ja Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO). Organisatsioon tegeleb lisaks liikmesriikidele ka mitteliikmesriikide arenguküsimuste ja nõustamisega.

OECD peamine otsustusmehhanism on antud regulaarselt kohtuvale nõukogule, kuhu kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ning mille otsused võetakse vastu konsensusega. Kord aastas toimub nõukogu kohtumine ka ministrite tasemel. Liikmesriikide eksperdid kohtuvad regulaarselt erinevate valdkondadega tegelevate komiteede ja töörühmade kohtumistel. Organisatsiooni struktuuri kuulub ligi 250 komiteed ja töögruppi, mis katavad erinevaid valdkondi (nt majanduspoliitika, kaubandus, põllumajandus, keskkond, avalik haldus, regionaalareng, arengukoostöö, ettevõtlus, haridus, tervis, tööhõive, maksupoliitika, energia, teadus, statistika).

OECD liikmed on: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Korea Vabariik, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Mehhiko, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Tšiili, Türgi, Ungari, Uus-Meremaa, Ühendkuningriik.

Liitumisprotsess on hetkel pooleli Colombial ja Costa Rical.